Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, от края на 90-те години на миналия век влязоха в ера на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG „Гърция-България”.

Основната идея на „INTERREG“ е, че страните имат проблеми, които могат да бъдат решени по-добре, ако работят заедно със съседите си, отколкото ако всяка от тях остава ограничена в своите граници. Поради тази причина в нашата програма ние популяризираме дейности, които доближават нашите хора.

Човек не трябва да търси по-далеч от земята и реките, които споделяме, и да преминем към пътища, а след това към култура, храна и традиции. Във всеки случай това, което се случва от едната страна на границата, засяга и другата страна. Необходимостта от съвместни действия постепенно става нормална от изключението.

Ние се фокусираме в Северна Гърция и в Южна България около нашата обща граница.

Всички наши действия се провеждат в района на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Ние работим с обществени и други институции от двете страни на границата, които могат да се възползват и да повлияят положително на възможно най-голям брой жители, финансирайки много разнообразен набор от дейности, които попадат в секторите на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравеопазването и социалните въпроси

Поради тази причина Европейският съюз, заедно с Гърция и България, осигуряват 130 000 000 евро от 2014 до 2020 г.!

Подобряваме сътрудничеството по въпроси от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната ера по по-ефективен и ефективен начин. Крайната ни цел е по-добро ежедневие.

Проектното предложение LOTOS LTD – TSIGELI P.C., финансирано по Програмата за сътрудничество Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020, Грантова схема за подкрепа на МСП за стимулиране растежа им и разширяване на икономическата им дейност извън местните пазари е изготвено след задълбочен анализ на трансграничните възможности за бизнес. Също така то се базира на основата на дългогодишен опит и успешно развита пазарна мрежа, на която и двете компании ще продават крайните си продукти. Изпълнението на проектното предложение ще допринесе до подобряване на конкурентоспособността на предприятията. Водещото предприятие бенефициент по Програмата – Лотос ООД – има дълъг опит и експертиза в изпълнението на подобни инвестиционни проекти. Водещият партньор е избрал да произвежда продукта си в собствената си държава и да го изнася, като тази стратегия включва по-малък потенциален риск и гарантира по-ниски производствени разходи.

Предложеният инвестиционен план е стратегическо партньорство, което позволява обмена на знания, опит и технологични умения. Предимство и за двете компании ще бъде установяването на сътрудничество за идентификация на проблеми, критични точки и решаване на проблеми, съвместен анализ на различни дейности от производствения процес, обработване и дистрибуция.

Ние си сътрудничим! Действаме съвместно и всички печелим!


The Cooperation Programme INTERREG V-A „Greece-Bulgaria 2014-2020“

Greece and Bulgaria, two neighboring countries with a rich past, since the end of the 1990s have entered an era of closer co-operation, due to the INTERREG Programme “Greece-Bulgaria”.

The main idea behind “INTERREG” is that countries have issues which can be better solved if they work together with their neighbors than if each one remains confined within its borders. So for this reason, in our.

Programme we promote activities that bring our people closer.

One needs to look no further than the land and the rivers we share and move on to roads and then to culture, food and traditions. In every case what happens on the one side of the border affects the other side as well. The need for joint actions is gradually becoming the normal than the exception.

We focus in Northern Greece and in Southern Bulgaria around our common border.

All of our actions take place in the area of Evros, Kavala, Xanthi, Rodopi, Drama, Thessaloniki, Serres and in Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali, Haskovo.

We work with public and other institutions on both sides of the border that can benefit and positively influence the widest possible numbers of inhabitants, funding a very diverse range of activities that fall in the sectors of competitiveness, environment, culture, transportation, health and social issues.

For this reason, the European Union together with Greece and Bulgaria are providing 130.000.000 Euros from 2014 up to 2020!

We improve co-operation on issues of common interest and deal with the challenges of the modern era in a more efficient and effective way. Our ultimate aim is a better everyday life.

The project proposal LOTOS LTD – TSIGELI PC, funded by the Cooperation Program Interreg VA Greece-Bulgaria 2014-2020, Grant scheme to support SMEs to stimulate their growth and expand their economic activity outside local markets was prepared after an in-depth analysis of cross-border opportunities for business. It is also based on many years of experience and a successfully developed market network on which both companies will sell their final products. The implementation of the project proposal will contribute to improving the competitiveness of enterprises. The leading beneficiary company under the Program – Lotus Ltd. – has long experience and expertise in the implementation of such investment projects. The Lead Partner has chosen to manufacture its product in its own country and export it, and this strategy involves less potential risk and guarantees lower production costs.

The proposed investment plan is a strategic partnership that allows the exchange of knowledge, experience and technological skills. An advantage for both companies will be the establishment of cooperation for problem identification, critical points and problem solving, joint analysis of various activities of the production process, processing and distribution.

We cooperate! We act jointly and we all win!